قیمت ون برای فرودگاه امام بر اساس مصوبه فرودگاه تعیین می‌گردد از قیمت به پایین یه قیمت محاسبه میشه و از همت به بالا یک قیمت جدا و پایین میدان آزادی و امتداد خیابان آزادی  یک قیمت مجزا تعیین میگردد