وم برای افراد ویلچری

در نظر داریم شما را با ویلچر اشنا کنیم 

افراد ویلچری برای جابجا شدن از جایی به جای دیگر در شهر نیازمند وسیله مناسب یا خودرو مناسب میباشد

ون تویوتا هایس بهترین گذینه برای این چنین افرادی میباشد  

ممنونم